Technologies of Public Speaking with Presentation in Teaching English for Specific Purposes Students of Telecommunication Systems.

O. Nazarenko

Abstract


In the article the author analyzes the peculiarities of future Telecom professionals training, gives arguments for necessity and importance of developing public speaking skills in combination with presentation in teaching English for specific purposes.


Keywords


telecommunication systems; public speaking; presentation

GOST Style Citations


1. Гранатуров В. М., Воробієнко С. П. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: Монографія / [За наук. ред. проф. В.М. Гранатурова] – К.: Освіта України, 2009. – 254 с.

2. Ібрагімов Е. Е. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Е. Е. Ібрагімов. – Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. – 22с.

3. Назаренко О. І. Особливості навчання мультимедійної презентації для професійного спілкування англійською мовою /О.І. Назаренко: матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. ["Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”], (Київ, 05-25 квітня 2012р.).

4. Програма з англійської мови для професійного спілкування. English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for Universities / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко та ін.] – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

5. Тронько В.В. Розвиток ринку телекомунікаційних послуг: світові тенденції та вітчизняна практика./ В.В. Тронько //Науковий вісник НГУ, 2009, — № 11 с. 93-98.

6. Exclusive Computerworld survey of 1,137 IT professionals, [Електронний ресурс]. May 2006. – Режим доступу: http://Computerra.ru.

Copyright (c) 2015 Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and Educational Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)