Formation of cadets’ foreign language communicative competence during professional training in the higher military institutions.

O. Yefimova

Abstract


The article discusses the concept and content of foreign language communicative competence and of foreign professionally directed communicative competence of cadets. The scientific works devoted to this problem are investigated.


Keywords


foreign communicative competence; foreign language communication; communication; training; object-oriented approach

GOST Style Citations


1. Алексюк А.М. Перспективні освітні технології: наук.-метод. посіб. / А.М. Алексюк, І.Д. Бех, Т.Ф. Демків, І.Г. Єрмаков, І.О. Завадський; за аг. ред. Г.С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 560 с. – (Серія: Сучасна освіта України).

2. Бибикова Э.В. Методика формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих экологов / Э.В. Бибикова // Сборник материалов научно-практической конференции. – Минск, 2006. – С. 54 - 64.

3. Бойко А.М. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: навч.-метод. посіб. / За ред. А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, Полтава: АСМІ, 2004. – Ч. 2. – 504 с.

4. Гришкова Р. О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей : Монографія / Р. О. Гришкова. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 424 с.

5. Дем’яненко Н.М. Педагогіка вищої школи: підручник / АПН України; Інститут вищої освіти / В.П. Андрущенко, І.Д. Бех, І.С. Волощук, О.В. Глузман, Н.В. Гузій, Н.М. Дем’яненко; за ред. В.Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 256 с.

6. Ковальчук І. В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Проблеми сучасної психології. – 2012. – Вип. 15. – С. 275–285.

7. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн / О.В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С. », 2004. – 112с.

8. Пьянив В.С. Создание тьютором образовательного маршрута учащегося / В.С. Пьянив // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2010. – № 1. – С. 220 – 222.

9. Хуторський А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования / А.В. Хуторський // Народное образование. – 2003. - №2. – С.50 – 60. 10. Finegan E. Language : its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier. – San Diego - London : Harcourt Brace Jovanovich, 1989. – 546 p.

Copyright (c) 2015 Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and Educational Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)