Preservation of quantitative semantics of morphological means in Ukrainian translation.

Julia Gaidenko

Abstract


The article considers means of quantity expression at the morphological level; the use of morphological means of quantity expression is investigated, the ways of translation aimed at quantitative meaning preservation are analyzed.


Keywords


quantity; category; morphological means

References


Арполенко Г. П. Имя числительное украинского языка / Г. П. Арполенко, К.Г. Городенская, Г. Х. Щербатюк. – К.: Наукова думка, 1980. – 242 с.

Бобкова Т. В. Структура семантичного поля поняття Quantity / Т. В. Бобкова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2010. – № 51. – С. 21-25.

Воронцова Г. Н. Очерки по грамматике английского языка / Галина Николаевна Воронцова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 399с.

Єгорова О. І. Морфемні маркери кількісного індефінітизму у корпусі якісних слів / О. І. Єгорова // Наукові записки. – 2011. – №96 (2). – С. 152-157.

Морєва Г. Г. Філософські питання мовознавства: категорія кількості / Г. Г. Морєва [Електронний ресурс]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

Палиця Г. С. Лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Г. С. Палиця // Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 187с.

Савельева И. П. Категория квантитативности в перспективе морфемного анализа / И. П. Савельева // Вестник Томского гос. ун-та. – 2007. – № 304. – С. 14-17.

Самочорнова О. А. Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові / О. А. Самочорнова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2007. – №56. – С. 185-188.

Челнокова А. А. Выражение различных видов количества в языке (на материале немецкого языка) / А. А. Челнокова // Вестник Самарского государственного университета. Серия : Языкознание. – Самара : Самарский университет. – 2007. – №5. – С. 229-234.

Швачко С. О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць / О. С. Швачко // Зб. наук. праць: Мовні концептуальні картини світу. – Київ. – 2002. – №7. –

С. 522-527.

Швачко С. О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / Cвітлана Oлексіївна Швачко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 142с.

Швачко С. О. Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників) / С. О. Швачко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.

І.Франка. – 2011. – №56. – С. 26-31.

Швачко С. О. Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти) / С. О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С.230-233.

English-Ukrainian Technical Dictionary. – CD ROM. – Version 1.1. – Ukrainization Group (www.linux.org.ua), 2005. – Назва з титул. екрану.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2015 Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and Educational Studies

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)